分享

黃昏的故鄉

黃昏的故鄉

黃昏的故鄉

Hông-hun ê kòo-hiong

演唱人:文夏

作曲人:橫井弘

作詞人:文夏

全漢編修人: W.b. Chen (93) Justin Richard Leung (2)

全羅編修人: W.b. Chen (93) Justin Richard Leung (2)

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 黃昏的故鄉不時地叫我

  黃昏的故鄉 不時咧叫我

  hông-hun ê kòo-hiong, put-sî teh kiò guá

 • 叫我這個苦命的身軀

  叫我這个苦命的身軀

  kiò guá tsit ê khóo-miā ê sin-khu

 • 流浪的人無厝的渡鳥

  流浪的人 無厝的渡鳥

  liû-lōng ê lâng, bô tshù ê tōo-tsiáu

 • 孤單若來到異鄉

  孤單若來到異鄉

  koo-tuann nā lâi-kàu ī-hiong

 • 不時也會念家鄉

  不時也會念家鄉

  put-sî iā ē liām ka-hiong

 • 今日又是會聽見著喔

  今日又是來聽見著

  kim-ji̍t iū sī lâi thiann-kìnn tio̍h

 • 親像塊叫我的

  喔~親像咧叫我的

  ooh~ tshin-tshiūnn teh kiò guá ê

 • -

  .

  .

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 黃昏的故鄉不時地叫我

  黃昏的故鄉 不時咧叫我

  hông-hun ê kòo-hiong, put-sî teh kiò guá

 • 懷念彼時故鄉的形影

  懷念彼時故鄉的形影

  huâi-liām hit-sî kòo-hiong ê hîng-iánn

 • 月光不時照落的山河

  月光不時照落的山河

  ge̍h-kng put-sî tsiò lo̍h ê suann-hô

 • 彼邊山

  彼爿山

  hit pîng suann

 • 彼條溪水

  彼條溪水

  hit tiâu khe-tsuí

 • 永遠抱著咱的夢

  永遠抱著咱的夢

  íng-uán phāu tio̍h lán ê bāng

 • 今夜又是來夢著伊喔

  今夜又是來夢著伊

  kim-iā iū sī lâi bāng tio̍h i

 • 親像塊等我的

  喔~親像咧等我的

  ooh~ tshin-tshiūnn teh tán guá ê

 • -

  .

  .

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 叫著我

  叫著我

  kiò tio̍h guá

 • 黃昏的故鄉不時地叫我

  黃昏的故鄉 不時咧叫我

  hông-hun ê kòo-hiong, put-sî teh kiò guá

 • 含著悲哀也有帶目屎

  含著悲哀也有帶目屎

  hâm tio̍h pi-ai iā ū tài ba̍k-sái

 • 盼我倒去的聲叫無停

  盼我倒去的聲叫無停

  phàn guá tò-khì ê siann kiò bô thîng

 • 白雲啊

  白雲啊

  pe̍h-hûn--ah

 • 你若要去

  你若欲去

  lí nā beh khì

 • 請你帶著我心情

  請你帶著我心情

  tshiánn lí tuà tio̍h guá sim-tsîng

 • 送去乎伊我的阿母喔

  送去予伊我的阿母

  sàng khì hōo i guá ê a-bú

 • 不倘來忘記的

  喔~毋通來袂記得

  ooh~ m̄-thang lâi buē-kì-eh