分享

酒場情歌

酒場情歌

酒場情歌

Tsiú-tiûnn tsîng-kua

演唱人:黃乙玲/ 施文彬

作曲人:曾世揚

作詞人:武雄

全漢編修人: W.b. Chen (40)

全羅編修人: W.b. Chen (40)

 • │(男)鬧熱的暗暝 吵鬧的情場 孤單一個人塊漂流

  男)鬧熱的暗暝 吵鬧的情場 孤單一个人咧漂流

  lāu-jia̍t ê àm-mî, tshá-nāu ê tsîng-tiûnn, koo-tuann tsi̍t-ê-lâng teh phiau-liû

 • │(女)為伊的付出 啊無保留 偏偏換來是一杯酒

  女)為伊的付出 啊~無保留 偏偏換來是一杯酒

  uī i ê hù-tshut, ah~ bô pó-liû, phian-phian uānn lâi sī tsi̍t-pue tsiú

 • -

  .

  .

 • │(男)無飲無怨嘆 (女)愈想愈憂愁

  男)無啉無怨嘆 (女)愈想愈憂愁

  bô lim bô uàn-thàn, (jú siūnn jú iu-tshiû

 • │(合)明知伊的愛是應酬

  合)明知伊的愛是應酬

  bîng-tsai i ê ài sī ìng-siû

 • │(女)若是想欲醉 哪著理由

  女)若是想欲醉 哪著理由

  nā-sī siūnn-beh tsuì, ná-tio̍h lí-iû

 • │(合)愛甲恨 本來就是對唱

  合)愛佮恨 本來就是對唱

  ài kah hūn, pún-lâi tiō-sī tuì-tshiùnn

 • -

  .

  .

 • │(男)愛你是錯誤 我誠心接受 離開彼個戀愛巢

  男)愛你是錯誤 我誠心接受 離開彼个戀愛岫

  ài lí sī tshò-gōo, guá sîng-sim tsiap-siū, lī-khui hit-ê luân-ài siū

 • │(女)情夢若一旦結冤仇 切乎去 就自由

  女)情夢若一旦結冤仇 扯予去 就自由

  tsîng-bāng nā it-tàn kiat-uan-siû, tshé hōo khì, tiō tsū-iû

 • -

  .

  .

 • -

  ---

  ---

 • │(男)無飲無怨嘆 (女)愈想愈憂愁

  男)無啉無怨嘆 (女)愈想愈憂愁

  bô lim bô uàn-thàn, (jú siūnn jú iu-tshiû

 • │(合)想無你愛我的理由

  合)想無你愛我的理由

  siūnn-bô lí ài guá ê lí-iû

 • │(女)今後的愛情 (合)暫時保留

  女)今後的愛情 (合)暫時保留

  kim-āu ê ài-tsîng, (tsiām-sî pó-liû

 • │(女)誰人的愛 (合)我攏不接受

  女)啥人的愛 (合)我攏無接受

  siánn-lâng ê ài, (guá lóng bô tsiap-siū

 • -

  .

  .

 • |(合)告別愛 告別情場

  ---

  ---

 • -

  .

  .

 • -

  合)告別愛 告別情場

  kò-pia̍t ài, kò-pia̍t tsîng-tiûnn