分享

茫茫到深更

茫茫到深更

茫茫到深更

Bâng-bâng kàu tshim-kinn

演唱人:黃乙玲

作曲人:劉明瑞

作詞人:謝玉娟

全漢編修人: W.b. Chen (32)

全羅編修人: W.b. Chen (32)

 • │無意中登著你 雄雄不敢來相認

  無意中搪著你 雄雄毋敢來相認

  bô-ì-tiong tn̄g tio̍h lí, hiông-hiông m̄-kánn lâi sio-jīn

 • │往事茫茫渺渺的像流水

  往事茫茫渺渺的像流水

  óng-sū bông-bông-biáu-biáu--ê tshiūnn liû-suí

 • │難忘過去的情意 腳步煞愈踏愈緊

  難忘過去的情意 跤步煞愈踏愈緊

  lân-bōng kuè-khì ê tsîng-ì, kha-pōo suah jú ta̍h jú kín

 • │ 不敢越頭叫妳的名字

  毋敢越頭叫你的名字

  m̄-kánn ua̍t-thâu kiò lí ê miâ-jī

 • -

  .

  .

 • │酸冷風吹過來 癡情苦戀的無奈

  酸冷風吹過來 痴情苦戀的無奈

  sng-líng hong tshue--kuè-lâi, tshi-tsîng khóo-luân ê bû-nāi

 • │辜負一欉有情意的花蕊

  辜負一欉有情意的花蕊

  koo-hū tsi̍t tsâng ū tsîng-ì ê hue-luí

 • │無說一聲就離開 想來全然無滋味

  無講一聲就離開 想來全然無滋味

  bô kóng--tsi̍t--siann tiō lī-khui, siūnn--lâi tsuân-jiân bô tsu-bī

 • │我無值得妳這款的對待

  我無值得你這款的對待

  guá bô ta̍t-tit lí tsit-khuán ê tuì-thāi

 • -

  .

  .

 • │情夢茫茫到深更 醒來看無在身邊

  情夢茫茫到深更 醒來看無佇身邊

  tsîng-bāng bâng-bâng kàu tshim-kinn, tshínn--lâi khuànn bô tī sin-pinn

 • │窗外小雨也替妳哭歸暝

  窗外小雨也替你哭規暝

  thang-guā sió-hōo iā thè lí khàu kui-mî

 • │情夢茫茫到深更 醒來一切是過去

  情夢茫茫到深更 醒來一切是過去

  tsîng-bāng bâng-bâng kàu tshim-kinn, tshínn--lâi it-tshè sī kuè-khì

 • │想看覓愛我有啥意義

  想看覓愛我有啥意義

  siūnn khuànn-māi ài guá ū siánn ì-gī

 • -

  .

  .

 • -

  ---

  ---